آلبوم تصاویر
چهارشنبه 26 تير 1398 برگزاری جلسه بررسی مستندات خود ارزیابی استانداردهای اساسی ایمنی بیمار در سالن کنفرانس مرکز
برگزاری جلسه بررسی مستندات خود ارزیابی استانداردهای اساسی ایمنی بیمار در سالن کنفرانس مرکز   
1398/4/29 شنبه
برگزاری جلسه بررسی مستندات خود ارزیابی استانداردهای اساسی ایمنی بیمار در سالن کنفرانس مرکز   
1398/4/29 شنبه
برگزاری جلسه بررسی مستندات خود ارزیابی استانداردهای اساسی ایمنی بیمار در سالن کنفرانس مرکز   
1398/4/29 شنبه