آلبوم تصاویر
چهارشنبه 2 مرداد 1398 تبریک مدیریت محترم مرکز و هیئت همراه به مناسبت روز جهانی فیزیوتراپی
تبریک مدیریت محترم مرکز و هیئت همراه به مناسبت روز جهانی فیزیوتراپی   
1398/6/5 سه‌شنبه
تبریک مدیریت محترم مرکز و هیئت همراه به مناسبت روز جهانی فیزیوتراپی   
1398/6/5 سه‌شنبه
تبریک مدیریت محترم مرکز و هیئت همراه به مناسبت روز جهانی فیزیوتراپی   
1398/6/5 سه‌شنبه
تبریک مدیریت محترم مرکز و هیئت همراه به مناسبت روز جهانی فیزیوتراپی   
1398/6/5 سه‌شنبه