آلبوم تصاویر
سه‌شنبه 22 مرداد 1398 بازدید آقای مهدیخانی مدیرکل ذمدیریت بحران؛ دکتر نامدار رئیس مرکز مدیریت حئادث و فوریت های پزشکی استان، آقای فخارسلیمانی مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه و آقای رسولی مدیر مرکز و هیئت همراه جهت تفاهم نامه با اداره گاز استان به منظور (بهره برداری و استقر
بازدید آقای مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران؛ دکتر نامدار رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان، آقای فخارسلیمانی مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه و آقای رسولی و هیئت همراه جهت تفاهم نامه با اداره گاز استان به منظور (بهره برداری و استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران)   
1398/6/5 سه‌شنبه
بازدید آقای مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران؛ دکتر نامدار رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان، آقای فخارسلیمانی مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه و آقای رسولی و هیئت همراه جهت تفاهم نامه با اداره گاز استان به منظور (بهره برداری و استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران)   
1398/6/5 سه‌شنبه
بازدید آقای مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران؛ دکتر نامدار رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان، آقای فخارسلیمانی مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه و آقای رسولی و هیئت همراه جهت تفاهم نامه با اداره گاز استان به منظور (بهره برداری و استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران)   
1398/6/5 سه‌شنبه
بازدید آقای مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران؛ دکتر نامدار رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان، آقای فخارسلیمانی مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه و آقای رسولی و هیئت همراه جهت تفاهم نامه با اداره گاز استان به منظور (بهره برداری و استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران)   
1398/6/5 سه‌شنبه

بازدید آقای مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران؛ دکتر نامدار رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان، آقای فخارسلیمانی مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه و آقای رسولی و هیئت همراه جهت تفاهم نامه با اداره گاز استان به منظور (بهره برداری و استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران)   
1398/6/5 سه‌شنبه
بازدید آقای مهدیخانی مدیرکل مدیریت بحران؛ دکتر نامدار رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان، آقای فخارسلیمانی مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه و آقای رسولی و هیئت همراه جهت تفاهم نامه با اداره گاز استان به منظور (بهره برداری و استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران)   
1398/6/5 سه‌شنبه