آلبوم تصاویر
جمعه 1 شهريور 1398 تبریک ریاست و مدیریت مرکز، آقای مشایخ و دکتر عبدالله زاده و هیئت همراه به مناسبت روز پزشک
تبریک ریاست و مدیریت مرکز، آقای مشایخ و دکتر عبدالله زاده و هیئت همراه به مناسبت روز پزشک   
1398/6/5 سه‌شنبه
تبریک ریاست و مدیریت مرکز، آقای مشایخ و دکتر عبدالله زاده و هیئت همراه به مناسبت روز پزشک   
1398/6/5 سه‌شنبه
تبریک ریاست و مدیریت مرکز، آقای مشایخ و دکتر عبدالله زاده و هیئت همراه به مناسبت روز پزشک   
1398/6/5 سه‌شنبه
تبریک ریاست و مدیریت مرکز، آقای مشایخ و دکتر عبدالله زاده و هیئت همراه به مناسبت روز پزشک   
1398/6/5 سه‌شنبه

تبریک ریاست و مدیریت مرکز، آقای مشایخ و دکتر عبدالله زاده و هیئت همراه به مناسبت روز پزشک   
1398/6/5 سه‌شنبه
تبریک ریاست و مدیریت مرکز، آقای مشایخ و دکتر عبدالله زاده و هیئت همراه به مناسبت روز پزشک   
1398/6/5 سه‌شنبه
تبریک ریاست و مدیریت مرکز، آقای مشایخ و دکتر عبدالله زاده و هیئت همراه به مناسبت روز پزشک   
1398/6/5 سه‌شنبه
تبریک ریاست و مدیریت مرکز، آقای مشایخ و دکتر عبدالله زاده و هیئت همراه به مناسبت روز پزشک   
1398/6/5 سه‌شنبه

تبریک ریاست و مدیریت مرکز، آقای مشایخ و دکتر عبدالله زاده و هیئت همراه به مناسبت روز پزشک   
1398/6/5 سه‌شنبه