آلبوم تصاویر
پنجشنبه 28 شهريور 1398 مانور دور میزی و برگزاری کمیته بحران در سالن جلسات مرکز
مانور دور میزی و برگزاری کمیته بحران در سالن جلسات مرکز   
1398/7/6 شنبه
مانور دور میزی و برگزاری کمیته بحران در سالن جلسات مرکز   
1398/7/6 شنبه
مانور دور میزی و برگزاری کمیته بحران در سالن جلسات مرکز   
1398/7/6 شنبه
مانور دور میزی و برگزاری کمیته بحران در سالن جلسات مرکز   
1398/7/6 شنبه