آلبوم تصاویر
سه‌شنبه 16 مهر 1398 بازدید اداره بازرسی و معاونت درمان از مرکز و بررسی اجرای طرح انطباق و حقوق گیرنده خدمت
بازدید اداره بازرسی و معاونت درمان از مرکز و بررسی اجرای طرح انطباق و حقوق گیرنده خدمت   
1398/7/17 چهارشنبه
بازدید اداره بازرسی و معاونت درمان از مرکز و بررسی اجرای طرح انطباق و حقوق گیرنده خدمت   
1398/7/17 چهارشنبه