آلبوم تصاویر
چهارشنبه 24 مهر 1398 16 اکتبر، روز جهانی بیهوشی گرامی باد.
16 اکتبر، روز جهانی بیهوشی گرامی باد.   
1398/7/28 يكشنبه
16 اکتبر، روز جهانی بیهوشی گرامی باد.   
1398/7/28 يكشنبه
16 اکتبر، روز جهانی بیهوشی گرامی باد.   
1398/7/28 يكشنبه
16 اکتبر، روز جهانی بیهوشی گرامی باد.   
1398/7/28 يكشنبه