آلبوم تصاویر
پنجشنبه 25 مهر 1398 بازدید سرزده جناب آقای دکتر رحیمی، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت، مدیر و معاونین دانشگاه و هیئت همراه از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
بازدید سرزده جناب آقای دکتر رحیمی، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت، مدیر و معاونین دانشگاه و هیئت همراه از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/7/28 يكشنبه
بازدید سرزده جناب آقای دکتر رحیمی، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت، مدیر و معاونین دانشگاه و هیئت همراه از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/7/28 يكشنبه
بازدید سرزده جناب آقای دکتر رحیمی، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت، مدیر و معاونین دانشگاه و هیئت همراه از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/7/28 يكشنبه
بازدید سرزده جناب آقای دکتر رحیمی، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت، مدیر و معاونین دانشگاه و هیئت همراه از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/7/28 يكشنبه

بازدید سرزده جناب آقای دکتر رحیمی، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت، مدیر و معاونین دانشگاه و هیئت همراه از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/7/28 يكشنبه
بازدید سرزده جناب آقای دکتر رحیمی، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت، مدیر و معاونین دانشگاه و هیئت همراه از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/7/28 يكشنبه
بازدید سرزده جناب آقای دکتر رحیمی، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت، مدیر و معاونین دانشگاه و هیئت همراه از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/7/28 يكشنبه
بازدید سرزده جناب آقای دکتر رحیمی، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت، مدیر و معاونین دانشگاه و هیئت همراه از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/7/28 يكشنبه

بازدید سرزده جناب آقای دکتر رحیمی، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت، مدیر و معاونین دانشگاه و هیئت همراه از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/7/28 يكشنبه
بازدید سرزده جناب آقای دکتر رحیمی، مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت، مدیر و معاونین دانشگاه و هیئت همراه از بخش های مختلف مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی   
1398/7/28 يكشنبه