پرسشهاي متداول
شنبه 20 بهمن 1397 آیا در این مرکز برای بیمارانCT اسکن انجام می شود؟ بله