پرسشهاي متداول
شنبه 20 بهمن 1397 زمان ترخیص بیماران در این مرکز از چه ساعتی است؟ از ساعت 11 ظهر به بعد