پرسشهاي متداول
شنبه 20 بهمن 1397 آیا در این مرکز سونوگرافی برای بیماران انجام می شود؟ بله