پرسشهاي متداول
يكشنبه 28 بهمن 1397 بیمارانی که اعمال جراحی سرپایی دارند، در کدام بخش بستری می شوند؟ این بیماران پس از پذیرش و تشکیل پرونده در بخش مراقبت های روزانه بستری شده و پس از انجام عمل جراحی، در عصر همان روز ترخیص می شوند.