اخبار
حمله سگ، کودک و دو مرد 45 ساله را راهی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین کرد

اعظم قلی زاده، مسوول شیفت عصر بخش پنج جراحی مردان پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین از درمان کودک 10 ساله و دو مرد 45 و 55 ساله در یک هفته اخیر، خبر داد که در شهر قزوین و اطرف آن، مورد حمله سگ واقع شده بودند.

قلی زاده درباره این مصدوم گفت: کودک 10 ساله ای توسط سگ از ناحیه ران پا به شدت آسیب دیده بود، مرد 45 ساله از ناحیه دست و مرد 55 ساله از ناحیه دست و گوش توسط سگ آسیب دیده بودند، در مرکز، توسط پزشکان متخصص جراحی و مراقبت های پرستاری تحت درمان قرار گرفت. همچنین با هماهنگی با مرکز بهداشت قزوین، برای مصدومان، واکسن هاری تزریق شد.

دکتر علی طارمیها، متخصص جراحی و رییس مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی در خصوص گاز گرفتگی حیوانات گفت: هر انسانی که از طرف هر حیوان درنده یا جونده ای دچار گاز گرفتگی شود، ممکن است دچار بیماری هاری شود و به همین خاطر، اولین کار، جلوگیری از هاری در گاز گرفتگی است.

ایشان با بیان اینکه باید محل زخم را شست و تمیز کرد و ضمن اعزام بیمار به مراکز درمانی، خونریزی با کمک پانسمان موقت، بند آید؛ اظهار کرد: واکسیناسیون هاری در پنج نوبت است که اولین واکسن در روز اول و روزهای بعدی به ترتیب روز سوم، پنجم، هفتم، چهاردهم و بیست و هشتم است.

افزایش سگ گاز گرفتگی

محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین در این رابطه اظهار کرد که 52 فرد گزیده شده توسط حیوان، از اول فرودین تا 10 دی 1396 به این مرکز مراجعه داشته اند، که 45 مورد، سگ گاز گرفتگی بود.