اخبار
مانور دور میزی و برگزاری کمیته بحران در سالن جلسات مرکز

1398/6/28 پنجشنبه

این تمرین زمان صفر دورمیزی با سناریو وقوع زلزله در یکی از بخش های شهرستان قزوین و مراجعه مصدومین و بیماران متعدد به طور همزمان در سه بیمارستان شهید رجایی، ولایت و بوعلی سینا اجرا گردید. این تمرین در ساعت 13:00 پنجشنبه 98/6/28 به دستور آقای دکتر کاظمی فر معاون درمان و رئیس کمیته درمان کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل استان و رئیس بخش عملیات در سامانه مدیریتی حادثه (IMS) دانشگاه اجرا گردید.