اخبار
هفته بخش استریلیزاسیون مرکزی بر جامعه متخصصین استریلیزاسیون ایران من جمله همکاران عزیزمان مبارک باد.

1398/7/21 يكشنبه

به همین مناسبت ریاست، رئیس امور عمومی، مترون، سرپرستار اتاق عمل، کارشناس بهداشت محیط و کنترل عفونت و سوپروایزر آموزشی هر یک به سهم خود از تک تک عزیزان تشکر کردند.