اطلاعیه
درمانگاه فک و صورت و زیبایی در شیفت عصر این مرکز دایر می باشد.

قابل توجه مراجعین محترم

درمانگاه جراحی فک و صورت و زیبایی در شیفت عصر این مرکز دایر می باشد.

آقای دکتر پیام واردی یک شنبه ساعت 17 الی 19

آقای دکتر سهیل کوشایی دوشنبه ساعت 15 الی 17 

سایت مرکز آموزشی، درمانی شهید رجایی: http://hosrajaee.qums.ac.ir

سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین: http://www.qums.ac.ir