اطلاعیه
تجهیز و بازسازی بخش های ICU جراحی و ICU سوختگی
گامی دیگر از دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت
"تجهیز و بازسازی بخش های ICU جراحی و ICU سوختگی"
ü        افزایش تخت بخش ICU جراحی از 8 تخت مصوب به 18 تخت
ü        راه اندازی بخش ICU سوختگی با 4 تخت
 زمان: خرداد ماه 1394 لغایت مهر 1394