اطلاعیه
تغییر تاریخ برگزاری دوره آموزشی نحوه صحیح پانسمان
به اطلاع کلیه همکاران محترم مرکز می رساند دوره آموزشی نحوه صحیح پانسمان به تاریخ 96/5/12 موکول شد.