اطلاعیه
کلاس مراقبت از بیماران مرگ مغزی و کاندید اهدا عضو مورخ 96/6/2
کلاس مراقبت از بیماران مرگ مغزی و کاندید اهدا عضو
ارائه دهنده:  آقای نوروزی، سرپرستار بخش مراقبت های ویژه
2 شهریور 1396
پنج شنبه، ساعت   8-10
سالن کنفرانس مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی