اطلاعیه
بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی با شرکت آتیه سازان حافظ به شرح زیر میباشد.

بسمه تعالی

با عنایت به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی با شرکت آتیه سازان حافظ ، خواهشمند است

همکاران متقاضی ثبت نام بیمه تکمیلی ،پس از مطالعه موارد ذیل ،تا 17 / 11 / 98 ، در سامانه ثبت نام بیمه تکمیلی ) سامانه

خدمات رفاهی کارکنان ( ، به آدرس http://refahi.qums.ac.ir ، ثبت نام نمایند :

-1 مدت قرارداد از ساعت صفر 1 / 11 / 98 الی ساعت 24 30 / 10 / 99 می باشد

-2 حق بیمه ماهانه با توجه به جدول تعهدات طرحهای سه گانه ) پیوست ( ،به ازای هر نفر در هر ماه ، برای طرح طلایی

000 ، 970 ، 1 ریال و برای طرح نقره ای 000 ، 670 ریال و برای طرح برنزی 000 ، 215 ریال می باشد . هر طرح که

انتخاب شود، از 1 / 11 / 98 الی 30 / 10 / 99 به صورت ماهیانه می بایست سرانه آن پرداخت شود .

3 اگر فرد اصلی هر یک از طرحهای اعلام شده را انتخاب نماید ، افراد تبعی نیز باید همان طرح را انتخاب نمایند. -

4 نحوه ثبت نام در - سامانه: در مرحله اول، محل دریافت حقوق و شماره شبای بانک رفاه قابل مشاهده است. در مرحله

دوم طرح درخواستی انتخاب می شود و در مرحله سوم مشخصات لیست افراداصلی و تبعی درج می شود و نام و نام

خانوادگی ، کد ملی ، تاریخ تولد، نوع تأهل ، نام پدر ، نسبت با بیمه شده اصلی ، وضعیت تحت تکفل افراد تبعی ، شماره

دفترچه بیمه گر اول درج می شود. در صورتیکه نام فرد ، سال گذشته در سامانه ثبت شده باشد با درج کدملی، کلیه اطلاعات

سال گذشته قابل مشاهده است. پس از تکمیل لیست، برای نهایی شدن ثبت نام حتماً گزینه تأیید نهایی را در مرحله سوم

کلیک نمایید. در مرحله چهارم رسید قابل مشاهده و چاپ است. ضمناً امکان ثبت نام اینترنتی نیست و ثبت نام باید توسط

رایانه های محل کار انجام شود.

6 مهلت ثبت نام: مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری تاریخ - 17 / 11 / 98 می باشد.

7 - - کارکنان تنها می توانند فرزندان)مشروط به اینکه از کفالت کارمند خارج نشده باشد(، همسر، پدر و مادر را تحت

پوشش بیمه قرار دهند . با توجه به اینکه عودت حق بیمه های پرداختی از طرف شرکت بیمه امکانپذیر نمی باشد همکاران

محترم در زمان ثبت نام دقت کنند . افراد بیمه شده باید حتماً دفترچه بیمه پایه داشته باشند.

8 جهت اطلاع بیشتر همکاران، تعهدات و استثنائات مندرج در متن قرارداد پیوست شده است. -

9 مواردی که تأییدیه پزشک معتمد شرکت بیمه ضروری است: جراحی انحراف ببنی، هزینه عینک طبی، هزینه های -

دندانپزشکی، داروهای خارجی، هزینه همراه در بستری

10 فرانشیز شامل کسر از هزینه موارد درمانی که در تعهد شرکت بیمه است ولی بیمه پایه، سهمی از آن را پرداخت -

نمی نماید، برای طرح طلایی 10 درصد و طرح نقره ای 20 درصد و برنزی 30 درصد می باشد.

11 افراد جدیدالاستخدام و فرزند تازه متولد شده و همسر کارکنانی که ازدواج می کنند ) منوط به اینکه واحد دریافت حقوق -

حداکثر دوماه پس از تاریخ وقوع به شرکت بیمه اعلام نماید.(، می توانند به بیمه شدگان تکمیلی اضافه شوند.

12 کارکنان طرحی)مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان( در صورت استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی قبل از پایان -

طرح، موظف به پرداخت کل حق بیمه سالیانه تا پایان قرارداد می باشند.

13 آدرس دفتر مرکزی: قزوین ابتدای بوعلی شرقی نرسیده به چهار راه خیام پلاک - - 76 تلفن: 4 – 33246280