اطلاعیه
پرسشنامه برسی وضعیت سلامت روان کادر درمان در بحران کرونا (پزشکان،پرستاران،بهیاران،خدمات بخش،پرسنل اتاق عمل،بخش ها،رزیدنتها،اینترن ها، پرسنل آزمایشگاه و رادیولوژی)
طرحی تحقیقاتی با هدف بررسی وضعیت سلامت روان کادر درمان در بحران کرونا در حال انجام آن نیاز به همکاری همگی اعضای محترم کادر درمان شاغل در قزوین می باشد. برای مراجعه به لینک زیر مراجعه کنید:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8rBnXroOuu_x36C_KcdvSL4fE6DgyO4mGOaISz_W10TS-og/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0