کنفرانس ها و سمینارها
دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان و سومین کنگره ملی طب طب فراگیر در سرطان