کنفرانس ها و سمینارها
کلاس آموزشی ضوابط رسیدگی فنی به اسناد پزشکی
قابل توجه مسئولین بخش ها و واحدها
بدینوسیله اعلام می گردد کلاس آموزشی "ضوابط رسیدگی فنی به اسناد پزشکی" با امتیاز بازآموزی 12 ساعت در روز چهارشنبه 16 مرداد ماه از ساعت 8:15 در سالن کنفرانس مرکز برگزار می گردد.
لذا خواهشمند است به همکاران ذیربط اطلاع رسانی نمایید.