کنفرانس ها و سمینارها
کنفرانس تشخیص و درمان اورژانس های گوش و حلق و بینی و مراقبت های پرستاری در آن