کنفرانس ها و سمینارها
کنفرانس فارماکوویژیلانس جهت اطلاع داروسازان و پزشکان عمومی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني قزوين

معاونت آموزشي                                                

کنفرانس مسمومیت ها و فارماکوویژیلانس

تاریخ برگزاری :  11/8/98    ساعت :   ( 8 الي 13 )

مکان : سالن اجتماعات شهید  بابایی   (صدور گواهی منوط به حضور فعال در طول اجرای برنامه خواهد بود)

با اعطای امتیازآموزش مداوم به : دکترای داروسازی- کارشناسی ارشد ، کارشناسی داروسازی پزشکان عمومی

ثبت نام فقط از طريق سامانه آموزش مداوم به آدرس : ( VCE.qums.ac.ir   قسمت سامانه ها )

شماره حساب  :    43527206   با نک رفاه شعبه علوم پزشکی ( ارائه فيش بانكي جهت شركت در برنامه  الزامي مي باشد )