کنفرانس ها و سمینارها
کنفرانس مدیریت خونریزی های زایمانی و احیا با مایعات، خون و فرآورده ها