کنفرانس ها و سمینارها
کنفرانس تب و لنفادنوپاتی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني قزوين

                                                   معاونت آموزشي                                                

کنفرانس تب و لنفادنوپاتی

تاریخ برگزاری :  22/8/ 98    ساعت :   ( 8 الي 13 )

مکان : سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه   (صدور گواهی منوط به حضور فعال در طول اجرای برنامه خواهد بود)

با اعطای امتیازآموزش مداوم به : متخصصین داخلی طب سالمندی بیماریهای عفونی گرمسیری - پزشکان عمومی

ثبت نام فقط از طريق سامانه آموزش مداوم به آدرس : ( VCE.qums.ac.ir   قسمت سامانه ها )

شماره حساب  :    43527206   با نک رفاه شعبه علوم پزشکی ( ارائه فيش بانكي جهت شركت در برنامه  الزامي مي باشد )