کنفرانس ها و سمینارها
کنفرانس اصول کلی تشخیص و درمان بیماری کبد چرب غیرالکلی از زوایای مختلف