کنفرانس ها و سمینارها
برنامه آموزشی بهمن ماه 98

مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی

واحد آموزش دفتر پرستاری

برنامه آموزشی بهمن ماه 98

ردیف

عنوان آموزشی

روز

تاریخ

ساعت شروع کلاس

توضیحات

1

آموزش بیماربری و جلوگیری از حوادث ناشی از انتقال بیمار

عمومی-3 ساعت

چهارشنبه

2بهمن

08:30

سرپرستاران و خدمات

2

اثرات عفاف و حجاب در زندگی

عمومی-6 ساعت

دوشنبه

7 بهمن

08:30

عمومی

3

طرز کار با ونتیلاتور بنت 840

اختصاصی-3 ساعت

پنجشنبه

10 بهمن

12:30

اختصاصی پرسنل ICU

4

کارگاه مراقبت پرستاری در اورژانس های سوختگی

(ثبت نام در سامانه آموزش مداوم دانشگاه)

اختصاصی-7ساعت

(5/3 امتیاز )

سه شنبه

15 بهمن

08:15

گروه پرستاری

5

استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانها مدیریت و رهبری

اختصاصی-20ساعت

-

بهمن

آزمون الکترونیک

مدیران

6

استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانها مراقبت و درمان

اختصاصی-20ساعت

-

بهمن

آزمون الکترونیک

پرستاری و پیراپزشکی

7

استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانها حقوق گیرنده خدمت

عمومی- 4 ساعت

-

بهمن

آزمون الکترونیک

تمامی کارکنان

8

آنتی بیوتیکها و انواع آن

اختصاصی-6 ساعت

-

بهمن

آزمون الکترونیک

پرستاری و پیراپزشکی

9

آشنایی با مفاهیم بیمه ای در بیمارستان

عمومی- 4 ساعت

-

بهمن

آزمون الکترونیک

تمامی کارکنان
توجه: 

  1. طرز کار با دستگاه های ونتیلاتور مختص پرسنل ICU بوده و در داخل بخش مربوطه برگزار می گردد.
  2. زمان دقیق برگزای آزمونهای الکترونیک ، متعاقبا از طریق اتوماسیون اداری و روابط عمومی مرکز اطلاع رسانی خواهد شد.