آموزش
آموزش نحوه انتوباسیون بیدار بیمار دارای شکستگی مهره های گردن با برونکوسکوپ فیبرواپتیک و با استفاده از بلوک سوپریور لارنژیال و ترانس تراکیال وسدیشن وریدی