آموزش
رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در خصوص نحوه تهیه، ضدعفونی، نگهداری و مصرف مواد غذایی پرمصرف در شرایط کرونا COVID-19