• تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ 
فروش ششدانگ پلاك ثبتی خانه های بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد فروش ششدانگ پلاک ثبتی خانه های بهداشت به شرح جدول ذیل را از طریق ‌سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir به افراد حقوقی یا حقیقی واگذار نماید.

کلیه مراحل مزایده شامل فروش اسناد تا ارسال پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان از طریق درگاه سامانه مذکور می باشد.

   1ـ دستگاه مزایده ­گزار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

   2ـ قیمت اسناد مزایده: به مبلغ 1.000.000 ریال.

   3 ـ مبلغ قیمت پایه و تضمین ارجاع کار به شرح جدول ذیل می باشد

ردیف

نام مرکز و مشخصات پلاک اصلی ثبتی و فرعی

بخش

مساحت

قیمت پایه(ریال)

مبلغ وثیقه(ریال)

1

واحد بهداشتی درمانی بی آب پلاک ثبتی 260 فرعی از 126 اصلی قطعه 109 تفکیکی

بخش ثبتی ده شهرستان آوح واقع در شبکه بهداشت و درمان آوج

بخش10شهرستان آوح

378.57

5.244.270.000

262.213.500

2

خانه بهداشت ازگنین سفلی پلاک ثبتی 403 فرعی از 34 اصلی بخش ثبتی 17

الموت غربی واقع در مرکز بهداشت شهیدبلندیان قزوین

بخش17 الموت غربی

338

2.530.000.000

126.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

ـ ارایه رسید بانکی و واریز وجه به حساب شماره 37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

ـ ارایه ‌ضمانت‌ نامه‌ از بانکهای ‌دولتی ‌و یا مووسسات ‌اعتباری ‌غیربانکی‌ دارای‌ مجوز از بانک‌ مرکزی ‌جمهوری اسلامی.

4 ـ مهلت زمانی انتشار و خرید اسناد: ساعت 8 صبح تاریخ 13/04/1401 لغایت ساعت 19 به تاریخ 18/04/1401 میجباشد.

5 ـ آخرین مهلت زمانی‌ ثبت ارسال ‌پیشنهاد قیمت در سامانه: پایان وقت اداری ساعت 14.15 به تاریخ 28/04/1401 می­باشد.

6ـ زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهادی: به تاریخ 29/04/1401 ساعت 09 صبح می­باشد.

7 ـ جهت کسب ‌اطلاعات بیشتر با ‌واحد امور قراردادها به شماره تلفن 02833375164تماس حاصل فرمایید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0